Forsiden | Om "Lese bedre" | Uttalelser | Hvem står bak? | Bestilling

Uttalelser fra erfarne pedagoger


Jeg har lenge savnet et opplegg med tekster og oppgaver som kan passe til individuelle lesekurs. Nå kommer det endelig! Det er krevende i en hektisk hverdag å finne rette tekster og lage treningsoppgaver som passer til de elevene som trenger ekstra hjelp i leseprosessen. ”Lese bedre” fyller disse behovene, og det er systematisk og grundig oppbygget. Det er også fleksibelt, slik at det kan brukes på flere måter.

Vi i Asker har tatt i bruk observasjonsverktøyet ”SOL” (Systematisk Observasjon av Lesing). Noen lærere synes det er vanskelig å finne riktige tekster når elevene skal ”soles”. Tekstene i ”Lese bedre” kan også brukes til dette. Jeg gleder meg til å ta det i bruk på skolen vår.

Svanhild Wathne
inspektør og spesialpedagog

---

"Lese bedre" er i vår prøvd ut på en elevgruppe på 6. trinn. Elevene likte tekstene og var ivrige i arbeidet med oppgavene. De merket selv at gjentatt lesing ga bedre resultat, noe som igjen ga økt motivasjon.

Jeg har arbeidet som spesialpedagog i 25 år, både i grunnskolen, mottaksskole for minoritetsspråklige elever og i PP-tjenesten, og jeg ser behovet for et materiell som er systematisk oppbygd. Ikke minst vil jeg anbefale dette undervisningsopplegget til særskilt norskopplæring (grunnleggende norskopplæring). Minoritetsspråklige elever har behov for begrepsopplæring for å bygge opp ordforrådet. Tekstene gir grunnlag for samtale og refleksjon i tillegg til bokstav- og lydinnlæring.
De blir absolutt bedre lesere!

Asbjørg Holt Samuelsen
spesialpedagog

---

Fra november 2011 har mine elever på 5., 6., 7., og 8. trinn brukt ”Lese bedre”. Fordelen med ”Lese bedre” er at det inneholder alt jeg ønsker av et godt undervisnings-opplegg, blant annet læringsstrategier, repetert lesing, stavelseslesing, rettskriving, grammatikk og lydrette/ikke-lydrette ord.

”Lese bedre” er et systematisk og strukturert opplegg som er lett å bruke. I tillegg egner det seg svært godt til samtaler, både om språk og språklyder. Ikke minst viktig er det at elevene sier at de liker tegningene og oppgavene, og de tar fatt med liv og lyst.

Noe av det beste med ”Lese bedre” er at det bygger på de samme teoriene jeg har benyttet i mange år, Jørgen Frosts Helhetslesing og Carol Santa og Liv Engens læringsstrategier.

Merete Wennevold
Lektor

---

Jeg har arbeidet i skolen og i PP-tjenesten i snart 40 år. I år 2000 skrev jeg hovedoppgave i spesialpedagogikk om effekten av Intensive lesekurs for barn med lese-og skrivevansker. Resultatene av undersøkelsen viste at lesekurstreningen hadde en klar positiv effekt på ordavkoding og ga økt leseferdighet. "Lese-bedre" er et gjennomarbeidet materiale som jeg har stor tro på vil gi den samme positive effekten."

Kari Augestad Lysberg
ped.psyk. rådgiver

Leseutvikling for Per, 10 år.
Tilbakemelding fra mor.

"Per går i 5. klasse. Han er testet av PP-tjenesten og har dysleksi. Han er en gløgg og oppegående gutt! Han har ikke fått spesiell hjelp eller oppfølging på skolen. Per og jeg har arbeidet med “Lese bedre” hjemme stort sett hver fredag etter skoletid en periode på ca. 4-5 måneder.

Vi startet med lesekurs 2 og arbeidet etter instruksjonen i lærerveiledningen.Jeg var fornøyd med et fast opplegg som var forutsigbart å følge da jeg ikke har formell lærer-utdanning. Per har lest teksten og arbeidet med oppgavene i hver leksjon (fra leksjon 16-44) og vi har brukt “Repetert lesing”.

Som grafen viser, har Per hatt en jevn, fin framgang, med noen variasjoner avhengig av dagsform. Vi ser færre feillesninger og bedre flyt og hastighet.Teksten er lest tre ganger og antall ord pr. min. er registert (venstre side) sammen med antall feillesninger (høyre side) for hver gjennomlesing. Det har vært motiverende både for Per og meg med en rask tilbakemelding som er både konkret, illustrativ og viser en positiv utvikling!"

Kontakt oss på epost!
Tilbake til forsiden