Forsiden | Om "Lese bedre" | Uttalelser | Hvem står bak? | Bestilling

Hvem står bak "Lese bedre"?

Elise M. Wåle Jeg er spesialpedagog og har arbeidet i barne- og ungdomsskolen i 20 år der lese- og skriveopplæringen har vært en sentral arbeidsoppgave. De siste 20 årene har jeg arbeidet i PP-tjenesten med særlig interesse for elever med lese- og skrivevansker. Jeg har utredet rundt 2000 elever i disse årene og har lagt vekt på å lage gode tiltak for denne gruppen sammen med eleven, skolen og foreldrene.

Jeg har vært heldig å få delta på mange interessante kurs og har også selv holdt kurs i kommunen og andre steder.
De siste årene som pensjonist har jeg hatt elever på lesekurs på 2. og 5. trinn.

Det skjedde noe etter at jeg hadde lesekurs med fire elever på 2. trinn før jul 2010.

Jeg laget et opplegg etter Anna Mikkelsens modell til elevene. Elevene hadde fin framgang i lesing, og ikke minst ble selvbildet klart bedre. Til tross for denne framgangen var det noe som manglet. Jeg savnet å sette ordene vi jobbet med, inn i en språklig sammenheng og knytte dem til en tekst som vi kunne jobbe videre med.
Da ble ideen til dette lesekurset sådd.
Alt jeg hadde lært, erfart og lest om temaet strømmet på, og det var bare å begynne å skrive.
I dette arbeidet med lesekursene har jeg vært inspirert av ulike modeller og erfaringer:

- På slutten av åttitallet var jeg så heldig å få besøke Anna Mikkelsen i Danmark, og det var svært inspirerende. Det var på den tiden hennes lesekursmodell bredte om seg i Norge. Jeg likte systematikken som preget lesekurset hennes. Ikke minst ble jeg imponert over det grundige fonologiske arbeidet som førte til så gode resultater for elevene.

Jeg møtte engasjerte, entusiastiske og støttende lærere som var kreative i tilretteleggingen, slik at elevene opplevde motivasjon og mestring. Lesekursene var eksklusive og krevende i den forstand at de var vel ansett i skolemiljøet, og at eleven kunne miste lesekurstilbudet om ikke motivasjon og innsats var etter de forutsetningene og forventningene som var klargjort på forhånd. Denne advarselen var oftest nok til at innsatsen endret seg til det bedre.

Lesekursene etter hennes modell har med stort hell vært brukt i norske skoler i tiår og blir fremdeles brukt.

- Carol Santa og Liv Engens kurs i læringsstrategier (Lese for å lære) og modellen "Early Steps" (Lære å lese) er banebrytende og har også vært til inspirasjon og praktisk nytte i arbeidet med dette verket.

- Å bli kjent med Jørgen Frosts modell og tenkingen bak "Helhet-Del-Helhet" eller "Helhetslesing", har vært en liten åpenbaring. Modellen ivaretar både forståelsesdelen og avkodingsdelen av leseprosessen på en grundig og helhetlig måte. Tenkingen egner seg i undervisningen i alle teorifag. Spesielt godt vil den passe i et lesekurs og i støtteundervisning der en kan få rom til å arbeide mer grundig både med tekst og ord.

 

- På et skolebesøk i Danmark på begynnelsen av 90-tallet kom jeg over boka ”Stavekursus”. Det var et rettskrivingskurs i femten leksjoner som jeg i min lærergjerning ikke hadde sett maken til i Norge. Det var meget populært i Danmark og var basert på kopieringsoriginaler.

Sammen med en kollega omarbeidet vi det til norske forhold, og det ble utgitt på Universitetsforlaget i 1996. Det fikk navnet ”Rettskrivingskurs”. Det ble laget som kopieringsoriginaler og er solgt i ca. 2000 eksemplarer fra 1996-2008.

I mitt arbeid i PP-tjenesten har jeg sett et stort behov for praktiske opplegg til hjelp for elever som sliter med lese- og skriveprosessen.

Jeg har sett at lærere trenger et kopieringsklart, kvalitetssikret opplegg som gir muligheter for en god utvikling for elevene. Tilpasset opplæring står sentralt. Det er mye som skal planlegges og mange elever som skal følges opp. Spørsmålet er hvordan skolen og lærerne til enhver tid klarer å kvalitetssikre dette arbeidet slik at de er trygge på at elevene får et godt tilbud.

Det er derfor behov for modeller som er faglig forankret, og opplegg som lett kan anvendes i en lærers travle hverdag.

Det er mitt håp og tro at innholdet i denne lese- og rettskrivingspermen skal bidra til økt framgang, mestring og leseglede for elevene og oppleves som en «skattekiste» for skolen og lærerne.

Det er min viktigste motivasjon til å gjøre dette arbeidet!

Stor takk til Sandnes Media og Ann Kristin Lie som har laget så fine tegninger til  tekstene. Takk for fint samarbeid.

Til slutt vil jeg takke mine kollegaer i PP-tjenesten i Larvik, venner fra Spesiallærerhøgskolen, spesialpedagoger og lærere i skolen for verdifull støtte, engasjement og hjelp. Jeg er dere evig takknemlig!

Larvik, 06.06.2011

Elise M. Wåle
spesialpedagog

Epost: elise.waale@lese-bedre.no - Tlf: 92 60 72 91

Kontakt oss på epost!
Tilbake til forsiden